Menu

Jury dismisses Sarah Palin’s defamation claim against the New York Times